Thông báo arrow_right

Chi tiết

Điều 4. Nội dung khác ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng

00:00

|

01/01/1970

Điều 4. Nội dung khác ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng

Điều 4. Nội dung khác ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng

Cơ sở giáo dục đại học được bổ sung các nội dung khác ghi trên văn bằng giáo dục đại học phù hợp với quy định của pháp luật.
Cơ sở giáo dục đại học tự thiết kế mẫu và được bổ sung các nội dung khác ghi trên phụ lục văn bằng phù hợp với quy định của pháp luật.
Ngôn ngữ ghi trên phụ lục văn bằng thực hiện như ghi trên văn bằng.
Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.
Thông tư này thay thế Thông tư số 19/2011/TT-BGDĐTngày 24 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học; Thông tư số 23/2009/TT-BGDĐTngày 12 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng thạc sĩ; Thông tư số 24/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tiến sĩ.
3.Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị cóliên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Theo TMU

edit