Đội ngũ nhân sự

Cơ cấu tổ chức và nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp

 

STT Họ Tên Chức danh chính
1

Tạ Quang Bình

Điện thoại: 0948-285-289

Email: binhtq@tmu.edu.vn

Giám đốc Trung tâm

Tiến sĩ

2

Vũ Xuân Thủy

Điện thoại: 0904-734-388

Email: vuthuy2607@tmu.edu.vn

Phó Giám đốc Trung tâm

Tiến sĩ

3

Vũ Tuấn Hiệp

Điện thoại: 0983-251-525

Email: hiepvt@tmu.edu.vn

Chuyên viên

Thạc sĩ

4

Đỗ Mạnh Tiến

Điện thoại: 0912-745-699

Email: tien.dm@tmu.edu.vn

Chuyên viên

Thạc sĩ

5

Nguyễn Thị Hồng Thủy

Điện thoại: 0988-900-632

Email: thuy.nth@tmu.edu.vn

Chuyên viên chính

Thạc sĩ

6

Đỗ Mạnh Hà

Điện thoại: 0333-156-903

Email: hadm@tmu.edu.vn

Chuyên viên

Cử nhân