Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp

– Trung tâm có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng trong việc nghiên cứu, tổ chức, triển khai các chương trình đào tạo, khảo thí cấp chứng chỉ về kỹ năng nghề nghiệp cho người học trong và ngoài Trường.

– Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý hoạt động nghiên cứu kỹ năng nghề nghiệp.

– Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác truyền thông và tuyển sinh các chương trình đào tạo Kỹ năng nghề nghiệp.

– Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý hoạt động đào tạo kỹ năng nghề nghiệp.

– Chủ trì tổ chức khảo thí cấp chứng chỉ kỹ năng nghề nghiệp.

–  Cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý, luật, kế toán, thuế…cho các đối tượng có nhu cầu.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.