Các khóa học

Trung tâm Nghiên cứu
và Đào tạo kỹ năng
nghề nghiệp

Trung tâm có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng trong việc nghiên cứu, tổ chức, triển khai các chương trình đào tạo, khảo thí cấp chứng chỉ về kỹ năng nghề nghiệp cho người học trong và ngoài Trường.

  • Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý hoạt động nghiên cứu kỹ năng nghề nghiệp.
  • Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác truyền thông và tuyển sinh chương trình đào tạo Kỹ năng nghề nghiệp.
  • Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện quản lý hoạt động đào tạo kỹ năng nghề nghiệp.

Trung tâm có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng trong việc nghiên cứu, tổ chức, triển khai các chương trình đào tạo, khảo thí cấp chứng chỉ về kỹ năng nghề nghiệp cho người học trong và ngoài Trường.

  • Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý hoạt động nghiên cứu kỹ năng nghề nghiệp.
  • Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác truyền thông và tuyển sinh chương trình đào tạo Kỹ năng nghề nghiệp.
  • Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện quản lý hoạt động đào tạo kỹ năng nghề nghiệp.

Cảm nhận học viên

1 / 4