Đội ngũ nhân sự

Cơ cấu tổ chức và nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp

 

STT Họ Tên Chức danh chính
1

Tạ Quang Bình

Điện thoại: 0948-285-289

Email: binhtq@tmu.edu.vn

Giám đốc Trung tâm

Tiến sĩ

2

Vũ Xuân Thủy

Điện thoại: 0904-734-388

Email: vuthuy2607@tmu.edu.vn

Phó Giám đốc Trung tâm

Tiến sĩ

3

Hoàng Thu Ba

Điện thoại: 0912-215-290

Email: hoangthuba@tmu.edu.vn 

Phó Giám đốc Trung tâm

Tiến sĩ

4

Vũ Tuấn Hiệp

Điện thoại: 0983-251-525

Email: hiepvt@tmu.edu.vn

Chuyên viên

Tiến sĩ

5

Đỗ Mạnh Tiến

Điện thoại: 0912-745-699

Email: tien.dm@tmu.edu.vn

Chuyên viên

Thạc sĩ

6

Vũ Hải Tiến

Điện thoại: 0982-152-702

Email: tien.vh@tmu.edu.vn

Chuyên viên

Thạc sĩ

7

Tạ Thị Diệu Linh

Điện thoại: 0961-412-118

Email: linh.ttd@tmu.edu.vn

Chuyên viên

Cử nhân

8

Nguyễn Thành Đô

Điện thoại: 0971-053-556

Email: do.nt@tmu.edu.vn

Chuyên viên

Cử nhân