THÔNG BÁO V/v bổ sung Chứng chỉ VSTEP để xét nhận đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên trình độ đại học

V/v bổ sung Chứng chỉ VSTEP để xét nhận đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên trình độ đại học